Suojellaan Lapsia sai merkittävän rahoituksen lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta ennaltaehkäisevään ReDirection hankkeeseen

Suojellaan Lapsia ry vahvistaa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä Tor-verkossa. Suojellaan Lapsia ry on saanut merkittävän kansainvälisen End Violence- rahoituksen innovatiiviseen ReDirection-hankkeeseen.  Suojellaan Lapsia johtaa laajaa erityisasiantuntija- ja tutkijajoukkoa, pääyhteistyökumppaneina ovat Poliisiammattikorkeakoulu, HUS ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus  

ReDirection-hanke ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta. Hankkeessa tuotetaan uutta tutkimusta ja tietoa sekä kehitetään uusi ReDirection-omahoito-ohjelma henkilöille, jotka etsivät, katsovat ja jakavat lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia.

“Hankkeessa kohdistetaan ennaltaehkäiseviä toimia ja tutkimusta ensisijaisesti sinne, missä ongelma on pahin – Tor-verkon alustoilla. ReDirection hankkeen tavoitteena on vähentää laittoman kuvamateriaalin käyttöä ja ennaltaehkäistä lapsiuhrien joutumista uudelleen uhrin asemaan.” sanoo Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen.

Hankkeessa kehitettävä ReDirection-omahoito-ohjelma pohjautuu Suomessa ja Virossa jo käytössä olevaan seksuaalirikoksista tuomituille ja potentiaalisille rikoksen tekijöille kohdennettuun UUSI SUUNTA -ohjelmaan. Omahoito-ohjelma toteutetaan suomeksi, englanniksi sekä espanjaksi. ReDirection-ohjelma viedään myös laajemmille kielialueille, Latinalaiseen Amerikkaan Kolumbiaan yhteistyössä hankekumppanin Red Papaz -organisaation kanssa.

Hankkeen rahoittaja End Violence on globaali organisaatio, joka toimii YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16 mukaisesti lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Hankkeen kokonaissumma on 654 680 dollaria. Rahoituksesta Poliisiammattikorkeakoulun osuus on 132 000 dollaria.

“Yhdistämme Tor-verkossa toteutettavaa tutkimusta uusimpiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin. Hanke viitoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää näkökulmaa ja muutossuuntaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksien vahvempaan ennaltaehkäisyyn.” toteaa erityisasiantuntija Tero Toiviainen, Poliisiammattikorkeakoulusta.

Hankkeeseen antaa erityisosaamista UUSI SUUNTA -ohjelman kehittäjä, Rikosseuraamusalan Koulutuskeskuksen yliopettaja, psykologi Nina Nurminen sekä tutkijatohtori Manja Nikolovska Department of Security and Crime Science, University College London. Tor-verkko asiantuntijuutta vahvistaa hakukone Ahmian kehittänyt tekniikan tohtori Juha Nurmi.

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kansainvälistä rikollisuutta. Hankkeella on yhteiskunnallisesti merkittävä vaikutus globaalin sosiaalisen ja kansanterveydellisen ongelman ratkaisemiseksi ja lapsen oikeuksien edistämiseksi.

“Ajatuksena on, että ennaltaehkäisemällä rikoksia varhaisessa vaiheessa, suojelemme lapsia tehokkaimmin” toteaa Suojellaan Lapsia ry:n yhteiskuntasuhde- ja vaikuttamistyön johtaja, erityisasiantuntija Hanna-Leena Laitinen

Lisätietoja:

Suojellaan Lapsia ry,

Yhteiskuntasuhde ja vaikuttamistyön johtaja Hanna-Leena Laitinen p. 044 3022 394 nimi@suojellaanlapsia.fi

Suojellaan Lapsia antoi lausunnon seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistukseen lapsiin koskevien rikosten osalta

Suojellaan Lapsia ry on antanut 30.9.2020 lausunnon seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistukseen lapsiin koskevien rikosten osalta. Lausunnossa tuodaan esille monipuolisesti lasten oikeutta suojeluun yhä vahvemmin sekä pyydetään lain valmistelijoita huomioimaan lasta kunnioittava ja rikosten vakavuusaste huomioiva terminologia.

“Seksuaaliväkivaltaa kuvaavilla termeillä on suuri merkitys ja on meidän aikuisten velvollisuus muuttaa niitä kohtia, jotka eivät kunnioita lapsen oikeuksia”, sanoo Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen.

Suojellaan Lapsia ry on tyytyväinen siihen, että lapsiin kohdistuvat teot on koottu omaksi kokonaisuudeksi. Lapsilla on oikeus suojeluun kaikelta seksuaaliselta häirinnältä, houkuttelulta ja seksuaaliväkivallalta niin lastensuojelulain, lapsenoikeuksien sopimuksen kuin Lanzaroten sopimuksenkin perusteella.  On lapsen edun mukaista, että lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia arvioidaan omana kokonaisuutenaan rikoslaissa.

Suojellaan Lapsia ry painottaa lausunnossa, että on tärkeää käyttää lasta kunnioittavaa terminologiaa, eikä seksuaaliväkivaltaa tulisi sen vuoksi kutsua “seksuaaliseksi teoksi” eikä “sukupuoliyhteydeksi”. Kyse on rikoksen tunnusmerkistön täyttävästä vakavasta seksuaaliväkivallasta lasta kohtaan. Teot aiheuttavat lapselle fyysistä ja psyykkistä kärsimystä, sekä voivat vakavasti vaarantaa lapsen turvallisen kehityksen. Suojellaan Lapsia katsoo myös, että rikosnimikkeiden tulisi kuvata selkeästi väkivallan tekoja ja niiden vakavuutta. Suojellaan Lapsia haluaa painottaa, että jokainen alle 12-vuotiaaseen kohdistunut seksuaaliväkivallanteko tulisi rangaista lapsenraiskauksena tai lapseen kohdistuvana seksuaaliväkivallantekona. Suojellaan Lapsia korosti lausunnossa, että jokainen alle 18-vuotias on lapsi ja jokaisella lapsella on oikeus suojeluun kaikelta seksuaaliväkivallalta.

“Maailmaa luodaan sanoilla ja näin ollen sanat ovat tekoja. Toivomme, että saisimme seksuaalirikoslainsäädännön vastaamaan myös terminologisesti tätä päivää”, toteaa Suojellaan Lapsia ry:n yhteiskuntsuhde ja vaikuttamistyön johtaja, erityisasiantuntija Hanna-Leena Laitinen.

Suojellaan Lapsia ry toivoo lausunnossaan, että rikoslakia tarkenneittaisiin kuvamateriaalin osalta esimerkiksi hyödyntämällä Suojellaan Lapsia ry:n tuottamaa mukailtua COPINE-luokitteluasteikkoa sekä määrittämällä selkeämmin myös lapsen ikä-ja kehitystason arviointia. Suojellaan Lapsia toi esiin, että tekomuotoja selkeyttämällä turvattaisiin paremmin lasten yhdenvertainen kohtelu. Suojellaan Lapsia korosti lausunnossaan, että kaikki alle 18-vuotiaista seksuaalirikoksen yhteydessä kuvattu ja tallennettu kuvamateriaali tulisi nähdä yhtä vakavana lapsen oikeuksia rikkovana ja lapsen kehitystä vakavasti vaarantavana tekona. 

Lue koko lausunto täältä.

Lausunnon kirjoittivat Suojellaan Lapsia ry:n johtajat Nina Vaaranen-Valkonen ja Hanna-Leena Laitinen sekä harjoittelija, oikeustieteen opiskelija Anna Ovaska.

Suojellaan Lapsia ry:n harjoittelijan opiskelijan Anna Ovaskan, oikeustieteen kandidaatin tutkielma

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäiseminen: Ovatko EU-jäsenmaat velvoitettuja tarjoamaan ennaltaehkäiseviä palveluja mahdollisille tekijöille rikosten ennaltaehkäisemiseksi?

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on kasvava ongelma EU-maissa. Kaiken lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan estämiseksi on tärkeää, että ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei kohdistettaisi pelkästään mahdollisiin uhreihin, vaan myös mahdollisiin tekijöihin.

Kandidaatintutkielmani aiheena on lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan estäminen ja minimointi EU-lain näkökulmasta. Tutkielmassani tarkastelen, mikäli EU-maat ovat velvoitettuja tarjoamaan anonyymejä ennaltaehkäiseviä apupalveluja mahdollisille tekijöille, lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi.

Tutkielmassani tarkastelen YK:n yleissopimusta lasten oikeuksista, sekä EU:n Direktiiviä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, sekä näiden sopimusten velvoitteita ennaltaehkäisevien palveluiden tarjoamisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastelen minkälaisia ennaltaehkäiseviä palveluja eri EU-maissa on otettu käyttöön sekä analysoin niiden tehokkuutta.

Tutkielmani tulos painottaa lasten seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Tutkielmani osoittaa, että anonyymit apupalvelut ja niiden aktiivinen tarjoaminen mahdollisille tekijöille tukevat lasten suojelua ja siitä syystä on äärimmäisen tärkeää, että niitä olisi tarjolla mahdollisimman laajasti.

Lue koko tutkielmani täältä

Anna Ovaska, Oikeustieteen Maisteriopiskelija

Harjoittelija, Suojellaan Lapsia ry

Child sexual abuse prevention in the online environment

When I trained as a Social Worker in the last century, our lecturer told us a story. A man is sitting by a river watching the water flow by, when he sees a child who is drowning. He jumps in and rescues her. Five minutes later he sees another child who is drowning, so he jumps in again, and rescues him. This happens all day long, and he is getting a little tired of it, so he walks along the river bank, upstream, and sees a man who is throwing children into the river. He tackles the man and calls the police. Our lecturer looked up, in triumph at his story and said ‘And that’s why prevention matters. You can rescue damaged and traumatised children all day long, but if you challenge and work with the people that damage and traumatise them it’s possible to avoid them being damaged at all.’

Thirty years later, we need to consider that principle in terms of working with CSEM. We can, and must spend time and energy removing CSEM from the internet, and prosecuting men and women who view it, but what would going ‘upstream’ look like? The ‘downstream’ picture is that every year, the number of images of child sexual abuse loaded onto the internet increases, and so then must the number of children abused to make that material. Numbers of sites found, images removed and individual viewers of it being detected and prosecuted increase too. Anything that measures the extent to which children are being sexually exploited in the off line world to feed a demand created in the online world seems to indicate the problem is becoming worse. A lack of preventative action on the internet means that more and more children are being sexually abused and exploited, (and most of them will never be identified), and more and more  viewers are either indulging or developing a sexual interest in children that has or may yet be expressed in the offline world.

It is possible to engage offenders in the environment they inhabit, and it is our moral duty to do so, however challenging or distasteful that task may seem. Simply put, the issue is one of demand and supply: if we can reduce the volume of offenders by deterrence, or by diverting them into treatment then we can reduce the numbers of children who are exploited and then repeatedly victimised by having their images disseminated and viewed thereafter. The Europol P2P project and the Stop it Now! UK and Ireland deterrence project, amongst others, suggest it is possible to engage offenders with warning messages and educational materials in order to give them an opportunity to desist and to seek help. Messages from offenders we have engaged, both face to face and anonymously, suggest that some individuals will seek help if it is offered to them. They describe the seductive nature of the internet, the compelling nature of online pornography and CSEM, but many express an intent to seek help and desist that can only be realised if we provide services for them. Direct work with offenders is necessary and defensible if we are to have a  meaningful impact upon the biggest safeguarding challenge of the decade.

Michael Sheath BA (Hons), MA, Dip SW, Certificate in Sexual Addiction (ATSAC).

Michael worked for the Probation Service in community and prison roles from 1984 to 1997, the last nine years as a qualified Probation Officer. Since 1997 he has been employed as a Practitioner, latterly a Principal Practitioner and Manager, by The Lucy Faithfull Foundation, a charity dedicated to preventing child sexual abuse, which runs the anonymous Helpline for offenders and potential offenders, Stop it Now! UK and Ireland.

Michael’s duties in the Foundation have included conducting individual risk assessments in cases of historic, recent and alleged sexual abuse, he works with male and female offenders and alleged offenders and their partners. He has prepared some hundreds of reports for the Family Courts, and appears there as an Expert Witness. He has conducted ‘whole community’ safeguarding audits in a number of British Overseas Territories, specifically Pitcairn, The Falkland Islands, Montserrat, St Helena and Ascension.  He is a Trainer for the ‘Safer Recruitment Consortium’, which delivers safer recruitment training for schools and the wider children’s workforce. Michael is a staff trainer on the annual Europol course on combatting online sexual exploitation of children, where he lectures on offender profiling and staff self care.

In addition to his role in the Foundation, Michael acts as an independent consultant to West Mercia Police, in respect to Sexual Harm Prevention Order Applications. He is a visiting lecturer at the University of Birmingham’s Psychology Department. He sits on the ‘Sports Resolutions’ Panel, as a judicial panel member and chairs the Football Associations Safeguarding panel. He is involved in various Europe wide bodies, including the EU Child Sexual Abuse Project. He is the Safeguarding Governor at a Secondary school, and has the same role in a local theatre company, VAMOS, where he is a Trustee.

More information:

Stop it Now UK Helpline

Lucy Faitfull Foundation

Stop it now UK twitter

Our intern Vera Pallasvesa; We need to ensure the UN Rights of the Child also in digital media

“There is not sufficient means to ensure that children enjoy the right provided in the Article 34(c) of the UN Convention on the Rights of the Child especially because of the rising use of end-to-end encryption.”

During the recent years data privacy has been the center of discussion especially because of the legislative reform regarding it in the European Union. The GDPR brought a lot of awareness and transparency to data privacy and the way data is being handled. However, the high demand for data privacy has its downsides since the use of encryption, especially end-to-end encryption is rising, and this is having a negative impact on law enforcement authorities’ ability to detect and investigate criminal activity like online child sexual exploitation. Because of this the question that arises is that is data privacy more important than law enforcement authorities’ ability to combat crimes that are happening by using encryption.

While the constant evolution of technology has created new possibilities, it has also created challenges. Criminal activity that happens online is a big problem because of the possibility of anonymity that technology brings to every user without the need to have great technological skills. This is an obstacle for law enforcement authorities. The use of encryption is not something completely new and the topic of law enforcement access to encrypted data has been discussed since the use of encryption started. Now when the focus is on data privacy which encryption is ensuring and the use of end-to-end encryption where not even the company providing the end-to-end encrypted communication can access the data the discussion on the accessing of the encrypted data has been brought up again.

The research made showed that at the moment there is not sufficient means to ensure that children enjoy the right provided in the Article 34(c) of the UN Convention on the Rights of the Child. When examining what would be the best possible solution for this problem the research showed that there is not a flawless solution for the problem and compromises need to be made. Legal hacking showed to be the best alternative at the moment. By using legal hacking, the law enforcement authorities would be legally allowed to hack data when needed and they would not need to rely on the technology companies’ help. In order to have legal hacking be the most effective alternative the law enforcement authorities need to have the means and methods to conduct it and to constantly keep up with the changes and updates made to encryption. The problem is that legal hacking would happen through exploiting zero-day vulnerabilities that companies are trying to fix, so these two actors would constantly have different aims.

Ideally law enforcement authorities and technology companies would work together to combat the crimes like online child sexual exploitation happening through using encrypted data but since the focus of the technology companies is on data privacy this cooperation is not happening in a way that is the most effective.”

Vera Pallasvesa , Intern

ENCRYPTION’S AND DATA PRIVACY’S RELEVANCE TO
ARTICLE 34 OF THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD, Bachelor’s thesis

Programme HAJB08/17, specialisation EU and International Law

Suojellaan Lapsia ry/Protect Children recommends the following concrete steps toward preventing child trafficking for sexual purposes

Suojellaan Lapsia ry (Protect Children) works to ensure that no child is subjected to sexual harassment, grooming or becomes a victim of any kind of sexual violence. Child sexual violence is recorded, stored, sold, and spread on the internet. These are serious crimes against children using the digital environment to perpetrate the crimes (Child sexual abuse and exploitation in digital media, Modern Slavery). The COVID-19 pandemic has had everyone spending more time on the internet; there will be a time lag but this will become evident in the number of reported child sexual crimes and in the number of sexual images appearing online.  

When we speak of child sexual violence in the digital media, we mean situations where a child becomes a victim of sexual violence that is also photographed or videotaped and then stored and spread or sold online. The COVID-19 pandemic has markedly increased the amount of time people spend on the internet which has resulted in many more reports of evidence of sexual abuse on the internet. We must remember that each illegal image or recording of sexual abuse (CSAM) is not a mere recorded image, it is evidence of a serious crime against a child. Sexual violence against children is an escalating issue globally. We should recognize that this phenomenon does not stop at a country’s borders. In the past few years Finland has been one of the countries that has produced and spread illegal child sexual abuse material to the rest of the world.

Protect children works with international partners to analyze sexual images to aid law enforcement in recognizing victims, saving them faster from an abusive situation and helping bring the perpetrators to justice. The goal is to help take down illegal CSAM from the digital media as fast as possible. It is worth noting that our specialists find that the largest part of this material consists of images of children under the age of thirteen. A significant number of the material is evidence of sexual exploitation of young girls. Studies show that the younger the child is, the more likely the perpetrator is someone they know. Our specialist has noticed that a large part of the CSAM of small children has been produced in home-like environments. It is important to note though, that a part of the CSAM has been produced in studio-style settings and is clearly meant for illegal commercial purposes. Some of the CSAM are in real time, in so called live-stream situations (Child trafficking for sexual purposes, Modern Slavery). The amount of CSAM has grown globally according to law enforcement, technology companies and child protection agencies. Sexual crimes against children is like a shadow pandemic and most of the crimes stay hidden from authorities which means it is very difficult to compile statistics on them. Furthermore, the full effect of the COVID-19 pandemic on the increase of sexual crimes against young women and girls will not become evident until much later, once the evidence of the crimes is discovered on the internet.

It is difficult to prevent sexual crimes against children in the digital media since it is very much a hidden crime that is difficult to compile statistics on. It is a crime perpetrated for the most part against children and young people who are vulnerable and powerless to defend themselves. The number of cases that come to the attention of the authorities are merely the tip of an iceberg. The phenomenon is considered marginal due to the lack of statistics on its actual prevalence. As technology improves the criminals learn new ways of hiding the evidence of their child sexual crimes. This makes it much more difficult to catch the perpetrators as well as estimate the risk of continued victimization or to compile statistics. We will not see the effects of the COVID-19 pandemic on the number of sexual crimes against children until after a quite a long time-lag.

Studies show that when digital recordings of the sexual crime have been made, the victim is much less likely to tell anyone about the abuse (double silencing). Knowing that the material exists increases the feelings of shame and fear, especially the fear of someone recognizing them from the images. Online child sexual abuse is a very serious crime. More often than not, children are unable to tell anyone about the crime due to being in a subservient position, receiving threats or fearing violence from organized crime. Due to the isolation and lack of a safe network during the COVID-19 pandemic, children have been much more vulnerable when experiencing sexual violence and online grooming.

Every child has the right to be protected from all kinds of sexual violence and Protect Children urges to include prevention of CSAM in the planning of prevention of sexual crimes against children and implementing the Lanzarote Conventions globally.

Sexual violence against children is a global and far reaching social problem; we need international cooperation and action on several levels of societies. For example, Finland does not yet have an adequate judicial process for child victims of sexual crimes, nor does Finland have the resources to properly help victims of such crimes. The inequality in the available social and health services for the different regions of Finland hampers both prevention of child sexual crimes and providing effective treatment for the victims of crime. Finland is also lacking a fast lane in the judicial process for child survivors of sexual crime that would better serve their needs and recovery.

From the judicial point of view the child victim of sexual violence crimes is in a compromised position. The CSAM keeps getting circulated on the internet, this results in the police repeatedly contacting the guardians of the victim to ask if they want to press charges or file for damages. As the material circulates online and the police keep reminding the family and the victim of the crime, the child is continuously re-victimized, and the healing process slows down. Once the victims reach legal age, she/he becomes responsible for responding to such inquiries her/himself. Only very few victims have the financial ability to hire an attorney to handle such a long-term process.

In addition to the above, Protect Children recommends the following concrete steps toward preventing child trafficking for sexual purposes:

 • – The steps in the Non-Violent Action Plan (Finland) must be taken into serious consideration in the prevention of violence against children (Chapter 11, Vaaranen-Valkonen and Laitinen).
 • – The professionals in the social and health services sectors should receive more education and training regarding the phenomenon of child sexual violence online.
 • – Taking CSAM into consideration during basic social and health services:  Adding routine questions to find out if digital images or records of sexual abuse exist online.
 • – Acknowledging the importance of recognizing the phenomenon as a serious, hidden crime that causes long term trauma for the victim and underlining the need for technological help.
 • – Guaranteeing resources for: Health and social services, creating a fast lane for the judicial process, research, engaging in international partnerships, taking down CSAM from the internet using the most effective AI technologies.
 • – Highlighting the victims’ voices in order to better understand the phenomenon of CSAM. The repeated, long term traumatization of the victim by the illegal images of the crime circulating the internet must be admitted as fact when determining damages in the judicial process.

We can reduce the risk of children becoming victims of sexual crimes in the digital media through education and widespread collaboration across different disciplines. Examples for issues to work on:  Improving children’s rights, implementing, and following through on international human rights concerning children, child friendly practices, multidisciplinary scientific cooperation and research on how to prevent child sexual trafficking. We can learn a a lot from the survivors of such crimes in how to recognize and understand the phenomenon and how to better help the victims and prevent these serious crimes against children.

Protect Children’s Senior Specialists and Directors Nina Vaaranen-Valkonen and Hanna-Leena Laitinen would be glad to provide further information on the subject.

Additional information and source material:

Non-Violent Childhoods – Action Plan for the Prevention of Violence against Children 2020-2025 (Chapter 11 Vaaranen-Valkonen & Laitinen) 

The fastest technology to date for taking down child sexual material from the internet:

About 100 child protection organizations signed an open letter to Facebook CEO asking for more protection for children. (Protect Children included)

Lanzarote Convention

COE Guidelines to respect and fulfill the rights of the child in the digital media:

OPSC guidelines

Europol

Interpol

Europol and Protect Children’s campaign to increase awareness

A case study of online child sexual violence against girls that lasted over ten years

A case study from Denmark

A case study from Finland

Suojellaan Lapsia ry/Protect Children launches international #OnlineSafety campaign to raise awareness on children’s online safety and reporting the online crimes to police

The #OnlineSafety campaign, in Finnish #TurvallisestiNetissä has already reached and increased awareness of over 3 million people in Finland. See the campaing video here.

As Suojellaan Lapsia ry/Protect Children’s senior specialists and national and international authorities have warned, The COVID-19 pandemic has increased the number of images and videos of child sexual abuse known as #CSAM circulating online. The perpetrators are constantly developing new ways of committing sexual crimes against children. Suojellaan Lapsia ry /Protect Children has years of experience and expertise in fighting against online child sexual abuse and exploitation. Senior specialists Nina Vaaranen-Valkonen and Hanna-Leena Laitinen are working in a global alliance Project Arachnid and analyzing CSAM. They are also working closely with survivors of sexual violence and their families as well as training professionals and advocate the rights of the child in all environments, also in digital media.

“Awareness raising is crucial because it is extremely difficult for us all, children, adolescents as well as us adults, to recognize situations where we are becoming the target of grooming or other criminal aims” says Hanna-Leena Laitinen, director of public affairs and advocacy, senior specialist.

In order to enlarge the reach of the important message, Suojellaan Lapsia ry/Protect Children collaborates with Europol on the launch of the #OnlineSafety- campaign.

We need wide international and national collaboration to make sure that every child is protected, especially due to the escalated online danger during the Covid-19 pandemic and after care. Reporting these serious crimes to police cannot be stressed enough. Says Nina Vaaranen Valkonen, executive director and senior specialist.

According to Europol, what is different during the COVID-19 pandemic?

The global impact of COVID-19 means people will be spending more time online. This includes both children and adults. Adults working remotely are less able to spend time with their children, who are likely to be allowed greater unsupervised internet access. As a result, children may:

 • be more exposed to offenders through online gaming, the use of chat groups in apps, phishing attempts via email, unsolicited contact in social media and through less secure online educational applications;
 • be more inclined towards making explicit material to exchange with peers;
 • become lonely and isolated, which offenders may try to benefit from, connecting with them to produce explicit material or to arrange a meeting in real life once restrictions are lifted.

While the majority of children can use the internet safely – staying in touch with their peers and studying – it’s important to be aware of the risks they face when going online, such as grooming, sexual coercion and extortion, sexting, bullying or accessing harmful content.

Australia’s eSafety Commissioner, in collaboration with Europol, has developed a Global Online Safety Advice for Parents and Carers to help keep children safe online during the COVID-19 pandemic.

For further information on how to teach your child to be safe online, visit https://www.europol.europa.eu/covid-19/covid-19-child-sexual-exploitation

Lapseen kohdistuva seksuaalirikos verkossa voi tapahtua hyvin nopeasti Suojellaan Lapsia ry:n vierailijakirjoittajina Salla Huikuri* ja Tero Toiviainen*

Suuressa osassa poliisin tietoon tulevista lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tekijänä on joku lapsen lähipiiriin kuuluva henkilö, kuten perheenjäsen, ystävä tai vaikka urheiluvalmentaja. Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa tapahtuu kuitenkin enenevissä määrin myös verkkoympäristössä tai sen avustuksella. Tällöin tekijänä on usein lapselle tuntematon aikuinen, joka monesti esiintyy jonain muuna kuin itsenään, vaikka toisena lapsena tai nuorena aikuisena. Aikuinen lähestyy lasta tarkoituksenaan houkutella ja valmistella, eli ”groomata”, lapsi seksuaalisiin tarkoituksiin.

Groomaaja löytää uhrinsa verkkoympäristössä esimerkiksi sosiaalisen median ja chat-palveluiden avulla. Tutkimusten mukaan groomaus noudattelee yleensä seuraavanlaista tapahtumasarjaa. Ensin groomaaja pyrkii muodostamaan luottamuksellisen suhteen lapseen osoittamalla kiinnostusta hänen sosiaaliseen ympäristöönsä ja vaikkapa harrastuksiin. Suhteen edetessä groomaaja arvioi, miten todennäköisesti lapsi suostuu hänen ehdottamaan toimintaansa ja sen perusteella hän johdattelee lapsen seksuaalisten sisältöjen äärelle käyttämällä esimerkiksi leikkeihin perustuvaa sanastoa. Uskottelemalla lapselle, ettei hänen tarvitse huolehtia siitä, että vanhemmat saisivat tietää houkuttelusta, groomaaja pyrkii vähentämään lapsen tukiverkoston merkitystä. Jos groomaajalla on tarkoitus kohdistaa lapseen fyysistä seksuaaliväkivaltaa, hän ehdottaa tapaamista tämän prosessin lopuksi (DeHart et al. 2017; Broome, Izura, and Lorenzo-Dus 2018). Näin ollen lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus verkkoympäristössä voi olla joko virtuaalista, eli lapsen kuvien tai videoiden käsiksi saamista, tai johtaa myös fyysiseen seksuaalirikokseen.

Tavoittaakseen määränpäänsä, eli joko virtuaalisen tai fyysisen seksuaalirikoksen, groomaajalla on aluksi käytössään pääosin kaksi keinoa: sanallinen kommunikaatio sekä kuvat ja videot. Groomingin edetessä tekijä voi käyttää myös uhkailua ja kiristystä, esimerkiksi uhkaamalla lähettää lapselta saamia kuvia hänen ystävilleen ja vanhemmille. Myös perinteinen ”namu-setä” toiminta, eli lahjonta esimerkiksi rahalla tai päihteillä on mahdollista.

Maailmalla on meneillään useita projekteja, joissa yritetään tunnistaa groomaajien toimintaa verkkoympäristöissä. Groomaajat käyttävät usein tiettyjä sanakäänteitä ja tämän vuoksi tutkimuksessa on muun muassa pyritty tunnistamaan groomaajien käyttämää kieltä. Tällaisen tiedon avulla on mahdollista tunnistaa verkossa tapahtuvaa groomingia ja siten ennalta ehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia (Lorenzo-Dus, Kinzel, and Di Cristofaro 2020). Lisäksi esimerkiksi perverted-justice.com projekti pyrkii paljastamaan groomaajia esiintymällä lapsina chat-palveluissa ja siten saamaan groomaajien henkilötietoja ja julkistamaan niitä.

Toisin kuin mediassa usein kirjoitetaan, groomaus ei ole välttämättä pitkän prosessin tulos. Lapsen luottamuksen saavuttaminen ja sitä seuraava rikollinen teko voi tapahtua hyvinkin nopealla aikataululla: jopa yhden päivän aikana. Tämän vuoksi vanhempien tulee olla jatkuvasti kartalla lasten toiminnasta verkkoympäristössä. Lapsen verkkomaailman kokemuksista on hyvä olla kiinnostunut ja lapsille tulee kertoa, että verkossakin on tärkeää huolehtia turvallisuudesta. Jos epäily lapsen seksuaalisesta häirinnästä tai houkuttelusta herää, on tilanteeseen puututtava välittömästi ja otettava matalalla kynnyksellä yhteys kotipaikan poliisiin. Internetissä havaituista rikosepäilyistä tai laittomaksi epäillystä aineistosta voi kiireettömissä tapauksissa antaa vihjeen myös poliisin Nettivinkki-palvelun kautta.

* VTT Salla Huikuri toimii tutkijana CYBERDI-projektissa Poliisiammattikorkeakoulussa. Erityisasiantuntija Tero Toiviainen toimii projektipäällikkönä CYBERDI-projektissa Poliisiammattikorkeakoulussa.

Tekstin viitteet:

Europol. ‘Tee kodistasi kyberturvallinen’. https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/make-your-home-cyber-safe-stronghold. [Viitattu 26.5.2020]

Broome, Laura Jayne, Cristina Izura, and Nuria Lorenzo-Dus. 2018. ‘A Systematic Review of Fantasy Driven vs. Contact Driven Internetinitiated Dexual Offences: Discrete or Overlapping Typologies?’ Child Abuse and Neglect 79: 434–44.

DeHart, Dana, Gregg Dwyer, Michael C. Seto, Robert Moran, Elizabeth Letourneau, and Donna Schwarz-Watts. 2017. ‘Internet Sexual Solicitation of Children: A Proposed Typology of Offenders Based on Their Chats, E-Mails, and Social Network Posts’. Journal of Sexual Aggression 23 (1): 77–89.

Lorenzo-Dus, Nuria, Anina Kinzel, and Matteo Di Cristofaro. 2020. ‘The Communicative Modus Operandi of Online Child Sexual Groomers: Recurring Patterns in Their Language Use’. Journal of Pragmatics 155: 15–27.

Lue täältä lisää #TurvallisestiNetissä-asiaa.

Kenen puoleen sinä käännyt kun koulun kivat aikuiset puuttuvat?

-Nuoria mietityttää kesä, korona ja mitä ja miten paljon tekemistä tullaan rajoittamaan. Tekemisen siirryttyä suurelta osin someen, on hyvä kerrata miten toimia jos kohtaa esimerkiksi häirintää tai kiristystä.

Mietityttääkö sinua tuleva kesä ja se, millainen se tulee olemaan? Mietitkö joudutaanko rajoituksiin palaamaan ja tiukentuvatko säännöt? Entä mietitkö pääsetkö huvipuistoon tai liikkumaan vapaasti? Myöhemmäksi siirtyneet kesäleirit, rippileirit, lanit, festarit ja erilaiset opintojen päättäjäiset saattavat myös harmittaa ja toisaalta monta mukavaa kesäsuunnitelmaa voi vielä toteutua.

Epävarmoina aikoina vanhempien jaksaminen ja rahojen riittäminen saattaa huolettaa. Oletko alakuloinen tai kokenut yksinäisyyttä? Kenelle voisit puhua huolistasi? Koronakevät on ollut jokaiselle erilainen, osalla voi olla useampia huolia ja toisten kevät on sujunut mutkattomammin. On hyvä muistaa huomioida, että jokaisen yksilöllinen kokemus on yhtä totta. 

Kaikille tekee hyvää miettiä kesää kohti siirryttäessä, mikä on tällä hetkellä hyvin ja mistä saat voimaa ja iloa tähän erilaiseen aikaan. Korona-arki on voinut tuoda arkeen myös hyviä asioita, jotka ehkä jäävät osaksi elämää. Tämän kevään aikana moni on ollut somessa ja pelannut aikaisempaa enemmän ja myös kesällä suuri osa tapahtumista on verkossa. Voisitko tavata kavereita edelleen somessa jos kasvokkaisiin tapaamisiin ei pääse? Oletko ollut avuksi jollekin tai tullut itse autetuksi? 

On hyvä muistaa, ettei ole liian pieniä huolia jaettavaksi. Asioista puhuminen turvalliselle aikuiselle kannattaa ja auttaa uskomaan siihen, että tulemme selviämään tästä hieman erilaisesta kesästä. Muistathan, että kaikilla on oikeus harrastaa, viettää aikaa ja pelata ilman minkäänlaista häirintää, myös verkossa. Monelle somessa ja muilla alustoilla tulleet pulmatilanteet on sellaisia, joista ei välttämättä haluaisi kertoa kuin ehkä parhaalle kaverille. Kenelle aikuiselle sinä kertoisit?

Viisi pointtia kesään:

 1. Mieti mitä kaikkea kivaa voi tehdä mahdollisista rajoituksista huolimatta. 
 2. Muistuta itseäsi kaikista hyvistä uusista asioista mitä keväänä teitkin toisin. Voisiko samoja juttuja jatkaa?
 3. Muista nettiturvallisuus: yksityisiä tietoja kuten puhelinnumeroa, some-tilien tarkkoja tietoja, salasanoja, kotiosoitetta eikä nudeja kannata jakaa tuntemattomille. Somessakin on ok sanoa EI.
 4. Kerro luotettavalle aikuiselle pulmatilanteista ja huolistasi. Mieti jo etukäteen kuka on sinun luottoaikuisesi?
 5. Älä jää yksin, avun pyytäminen kannattaa. Auta myös itse kaveria silloin kun tarve on.

Hyvää kesälomaa juuri sinulle!

Elina Vesterinen, YTM, muutosagentti, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Päijät-Häme ja Itäinen Uusimaa 

Hanna-Leena Laitinen, YTM yhteiskuntasuhde- ja vaikuttamistyön johtaja, erityisasiantuntija, Suojellaan Lapsia ry

Suojellaan Lapsia ry:n vierailijakirjoittajana erityisasiantuntija John Carr

Mitä jokaisen aikuisen tulee tietää hallinnoidessaan lapsen tietoja verkossa?

Lapsen tietojen ja lapsesta kertyvän datan hallintaan verkossa liittyy kahdenlaisia riskejä. Ensimmäinen riski koskee tietojen kaupallisuutta ja toinen riski lapsen fyysistä turvallisuutta sekä hyvinvointia.

Ihmisistä verkossa kerätty käyttäjätieto ja niistä muodostuva data on niin sanottu uusi kulta. Internetistä on tullut keskeinen ja välttämätön osa ihmisten arkea, että yhä suurempi osa yrityksistä on siirtynyt myymään palvelujaan ja tuotteitaan verkkoon. Yritykset haluavat myös tietenkin sijoittaa mainoksensa siten, että ne näkyvät suoraan potentiaalisille asiakkailleen. Yritykset tarvitsevat tietoa siitä, mistä ihmiset pitävät ja mikä heitä yleisesti kiinnostaa.

Ihmisistä kerättyä käyttäjätietoa voi joko ostaa tietoa kerääviltä yrityksiltä tai vaihtoehtoisesti mainostaa tuotteita suurimpien sosiaalisen median yritysten hallinnoimilla sivuilla, kuten esimerkiksi Facebook, Instagram ja Snapchat. Sosiaalisen median yritykset ovat jo valmiiksi seuloneet, lajitelleet ja luokitelleet keräämänsä tiedot.  

Henkilöt, jotka ovat verkossa vaaraksi lasten fyysiselle turvallisuudelle ja joiden tavoitteena on häiritä tai houkutella lapsia seksuaalisiin tarkoituksiin, käyttävät tietoja välineenä lasta vahingoittavan ja rikollisen toimintansa toteuttamiseksi. Nämä henkilöt hyödyntävät muun muassa netin chat- ja pelialustoja sekä muita vuorovaikutuksellisia alustoja, joissa lapset jakavat itsestään tietoa avoimesti esimerkiksi yksinäisyydestään, tylsistymisestään tai molemmista. Koronakriisin myötä lisääntyneenä riskinä on lapsiin kohdistuvan vahingoittavan ja rikollisen toiminnan merkittävä kasvu netissä.          

Miten voin suojella lasta käyttäjätietojen keräämiseltä?  

Ihan ensimmäinen ja selkein, mutta usein samalla hankalin ohjeistus on käydä lapsen kanssa keskustelua ja ohjeistaa yksityisten tietojen suojelun tärkeydestä netissä.  Yksityisiä tietoja ei tulisi koskaan jakaa sellaisilla alustoilla, joissa on tuntemattomia läsnä, kuten esimerkiksi avoimet keskustelufoorumit tai erilaiset pelialustat.    

Lapsen tulisi olla erityisen huolellinen sellaisten yksityisten tietojen jakamisessa, kuten esimerkiksi oma kotiosoite, koulu, puhelinnumero, sosiaalisen median tilien tarkat tiedot ja niin edelleen.  Koronakriisistä johtuen vanhempien ja huoltajien on ollut yhä vaikeampaa valvoa lasten turvallista netinkäyttöä, etenkin niissä perheissä, missä valvottavana on useampia lapsia ja joiden eristäytymisestä johtuvaa tylsistymistä on samanaikaisesti minimoida.

Teknologia voi myös hieman helpottaa lapsen käyttäjätietojen ja fyysisen turvallisuuden suojelua, sillä lapsen laitteisiin voi ladata yksityisyyttä suojaavia ohjelmistoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että näissäkään teknologisissa apukeinoissa tarkoituksena ei voi olla lapsen tekemisten vakoilu, vaan lapsen suojelu käyttäjätietojen keräämiseltä ja muun muassa tuntemattomien haitallisilta yhteydenotoilta. Lapsen laitteiden asetukset voidaan säätää siten, että ne estävät mainoksia, eivätkä kerää kaikkea lapsen selaimen käyttötietoa. Ladattavien ohjelmien avulla huoltaja voi säädellä esimerkiksi lapsen rahankäyttöä ja verkko-ostoksia niin, että vanhempi viimekädessä tarkistaa ja hyväksyy toteutettavat rahansiirrot.

Lopuksi todettakoon, että kuka sanoikaan, että vanhempana oleminen olisi helppoa?

Erityisasiantuntija Mr John Carr Twitter: @johnc1912 “John Carr is one of the world’s leading authorities on children’s and young people’s use of digital technologies. He is Senior Technical Adviser to Bangkok-based global NGO ECPAT International, Technical Adviser to the European NGO Alliance for Child Safety Online, which is administered by Save the Children Italy and an Advisory Council Member of Beyond Borders (Canada). Amongst other things John is or has been an Adviser to the United Nations, ITU, the European Union, the Council of Europe and European Union Agency for Network and Information Security and is a former Board Member of the UK Council for Child Internet Safety. He is Secretary of the UK’s Children’s Charities’ Coalition on Internet Safety. John has advised many of the world’s largest internet companies on online child safety. In June, 2012, John was appointed a Visiting Senior Fellow at the London School of Economics and Political Science.” More: http://johncarrcv.blogspot.com