Uusi Turvallisesti #Digiliikenteessä lyhytelokuva muistuttaa aikuisia lasten digiturvataitojen tärkeydestä

Suojellaan Lapsia ry on julkaissut osana monikansallista Turvallisesti #Digiliikenteessä projektia, tietoiskumaisen lyhytelokuvan lasten ja nuorten digiturvataidoista. Lyhytelokuva korostaa turvallisen aikuisen läsnäolon tärkeyttä lasten ja nuorten digiarjessa. 

Digiturvataitokasvatus on tärkeä osa ennaltaehkäisevää lasten suojelutyötä. Suomessa liikenneturvallisuus on ollut osa arkipäivää jo vuosikymmenien ajan ja liikenneturvallisuuteen liittyviä taitoja opetetaan ja harjoitellaan jo varhain. Suomalaisilla pienilläkin lapsilla on varsin hyvät liikenneturvallisuustaidot, mutta digiliikenteen osalta lapset tarvitsevat lisää mediakasvatusta ja digiturvataitoja. Arkemme on mitä enenevässä määrin digiarkea ja niin lasten kuin aikuistenkin on tärkeää osata liikkua turvallisesti myös digiliikenteessä.  

Projekti tuo digiturvataitokasvatuksen osaksi lasten tavallista arkea. Niin aikuiset kuin lapsetkin tarvitsevat tietoa ja kokemuksen siitä, että turvallisuus on yhteinen ja tärkeä asia. Lyhytelokuvan visualisoinnissa on hyödynnetty lasten Rikotaan hiljaisuus kuvataiteella-mediakasvatustyöpajassa tuottamia taideteoksia. Lyhytelokuvan myötä Suomen suurin elokuvastudio Angel Films sekä visuaaliseen tuotantoon erikoistunut Cocoa liittyvät projektin tukijoiksi. Projektin suojelijana toimii Sisäministeri Maria Ohisalo.  

Suojellaan Lapsia toivottaa Turvallisesti #Digiliikenteessä kampanjavideon myötä kaikki projektista kiinnostuneet tahot mukaan edistämään lasten digiturvataitoja ja jakamaan videon tietoisuuden lisäämiseksi. Projektissa tehdään laajassa yhteistyössä kestävää työtä lasten turvallisuuden edistämiseksi digitaalisessa mediassa ja projektiin voi liittyä mukaan. 

Protect Children has released a short film on children’s digital safety skills as a part of the #OnlineRoadSafety project. The film is made in a public service announcement – style, highlighting the importance of the presence of a safe adult in children’s everyday use of the digital media.  

Digital safety education is an important part of preventive child protection work. Traffic safety has been a part of our everyday life for decades and traffic safety skills have been taught to children starting from a young age. Even young Finnish children possess good traffic safety skills, but with regards to digital safety skills, it is clear that children need better media education and digital safety skills. Because the digital media has become such a vital part of our everyday lives and it is important that we know how to navigate safely also in the digital environments.  

The #OnlineRoadSafety project brings digital safety skills into children’s everyday lives. Both adults and children alike need information as well as a common understanding of the importance of digital security. The short film utilizes children’s artwork created in a media education art workshop we hosted for children. Through the production of the short film, Finland’s largest film studio Angel Films, as well as the production company Cocoa have joined as supporters of the #OnlineRoadSafety project. The Minister of Interior, Maria Ohisalo is the project’s guardian. 

With our new #OnlineRoadSafety film, Protect Children welcomes everyone interested in this project to join us to promote online safety skills together. We make concrete and long-lasting changes to keep every child safe online. 

Skydda Barn rf har publicerat som del av det multinationella Tryggt i #Digitaltrafiken projektet en informativ kortfilm gällande barns och ungas digitala säkerhetskunskaper. Kortfilmen poängterar vikten av att ha en trygg vuxen som del av barns och ungas digitala vardag.

Uppfostran med digitala säkerhetskunskaper är en viktig del av förebyggande barnskyddsarbete. I Finland har trafiksäkerhet varit en del av vår vardag redan i årtionden och kunskaper gällande trafiksäkerhet lärs redan i tidigt skede. Finska små barn har redan relativt bra trafiksäkerhetskunskaper, men då det gäller digitaltrafiken behöver barn mera mediefostran och digitala säkerhetskunskaper. Vår vardag närmar sig allt mera en digital vardag och det är viktigt att både vuxna samt barn kan röra sig tryggt också i digitaltrafiken.

Projektets syfte är att framföra digitala säkerhetskunskaper som en del av barns vanliga vardag. Både vuxna och barn behöver kunskap samt upplevelsen att säkerhet är en gemensam och viktig sak i vår vardag. Inom den visuella bilden av kortfilmen har barns konstverk som skapades i ”Bryt tystnaden” konstsmedjan, med mediefostran som fokus, använts. I och med kortfilmen kommer Finlands största filmstudio Angel Films samt Cocoa, som är specialiserad på visuell produktion, med och stöder projektet. Projektets beskyddare är Inrikesminister Maria Ohisalo.

Skydda Barn rf önskar med Tryggt i #Digitaltrafiken projektets kampanjvideo alla som är intresserade av projektet att komma med och framföra barns digitala säkerhetskunskaper samt att dela videon för att öka kännedom. I projektet gör vi i ett brett samarbete hållbart arbete för att förstärka barns säkerhet inom digitala medier och man får gärna komma med i projektet.